Bejelentés


artber rajzstúdió


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Az oktatás célja 1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezetet és képzeletet. 2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 3. Célja továbbá az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. A struktúra Három képzési fok: előképző, alapfok, továbbképző. Óraterv: 1-2 évben vizuális alapismeretek; 3-8 évben rajzolás-festés-mintázás, szakirányú képzés; 9-12 évben rajzolás-festés-mintázás, szakirányú képzés. Az előképző feladatai: a kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés, az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás elsajátítása, a színek, formák, felületek és a tömegek alapvető törvényszerűségeinek megismertetése és játékos módon való feldolgozása, az alapvető formaelemzés gyakoroltatása a rajzi eszközökkel, képzőművészeti anyagokkal való ismeretek mélyítése, az arányok, a kompozíció, a tér a sík alapvető fogalmi ismerete és az ezekkel való alkotó-játékos munka kialakítása, az önálló véleményalkotás, az önértékelés kialakítása az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek jártasságszintű elsajátítása, az örömteli alkotómunkára való felkészítés. Az alapfok feladatai: Ismertesse meg: az egyes témák, témacsoportok anyagokkal történő változatos feldolgozását, a képzőművészet nyelvi, kifejezési módjainak néhány törvényszerűségét. Segítsen ismereteket szerezni: az absztrakció fogalmáról, a vizuális kommunikáció (képi jel-jelentés) összefüggéseiről és alkalmazásáról. Alakítsa ki a tanulókban: a tárgykultúra és a művészeti alkotások értékeit felismerő képességet, az igényt az önálló alkotómunkára. A továbbképző feladatai: az önálló alkotómunka elemeinek kialakítása, azok sokrétű használata, a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, a látás és látványértelmező képesség, a megjelenítő képesség, a kompozíciós készség az elvont gondolkodás (absztrakció és elvonatkozás, redukáló képesség) és az elemző képesség fejlesztése, a jártasság kialakítása a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, valamint az anatómiai ismeretekben. a művészettörténet nagy korszakainak, s az azok ismerete alapján levonható tapasztalásoknak, összevetéseknek tárgyilagos, elemző ismerete.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!